Rss Feed

Menu chính

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP BDKTVH NĂM HỌC 2015 - 2016

Đăng lúc: Thứ ba - 27/10/2015 22:19 - Người đăng bài viết: Hoàng Văn Tài
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VĂN HÓA LỚP 12 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM HỌC 2015 - 2016
(Kèm theo Quyết định số 1261/QĐ-SGDĐT ra ngày 26/10/2015 của Sở Giáo dục và đạo tạo Điện Biên)


Stt Họ và Tên Ngày sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Khu vực Kết quả đại học 2015 Điểm ưu
 tiên
Tổng điểm
 xét tuyển
M1 M2 M3 Tổng điểm
KHỐI A
1 Lò Văn Trọng 20.08.1997 Thái Quài Cang - Tuần Giáo III 7,00 7,50 8,25 22,75 1,00 23,75
2 Lò Văn Kiếm 20.07.1997 Thái Pa Ham - Mường Chà III 6,75 7,50 8,25 22,50 1,00 23,50
3 Lường Vân Trường 20.08.1997 Thái Na son - Điện Biên Đông III 7,00 7,75 7,75 22,50 1,00 23,50
4 Lò Văn Pâng 05.06.1997 Thái Ẳng Nưa - Mường Ảng II 6,50 7,00 7,50 21,00 1,00 22,00
5 Hạ A Cở 30.10.1997 Mông Phì Nhừ - Điện Biên Đông III 6,50 6,75 7,25 20,50 1,00 21,50
6 Vừ A  Phía 08.10.1997 Mông Mường Báng - Tủa Chùa III 6,50 6,50 7,25 20,25 1,00 21,25
7 Giàng A Làng 03.12.1996 Mông Trung Thu - Tủa Chùa III 7,25 6,50 6,50 20,25 1,00 21,25
8 Lò Văn Sơn 05.04.1997 Thái Mường Phăng - Điện Biên III 7,00 7,00 6,25 20,25 1,00 21,25
9 Cầm Văn  Phú 05.08.1997 Thái Pá Khoang - Điện Biên III 5,75 7,00 7,50 20,25 1,00 21,25
10 Lò Văn Hồng 29.01.1997 Thái Búng Lao - Mường Ảng III 6,75 5,75 7,25 19,75 1,00 20,75
11 Lò Văn Quyết 22.08.1997 Thái Búng Lao - Mường Ảng III 7,25 6,50 5,75 19,50 1,00 20,50
12 Sủng A Nhìa 28.09.1997 Mông Pu Nhi - Điện Biên Đông III 5,75 7,75 6,00 19,50 1,00 20,50
13 Lường Văn Phúc 04.10.1996 Thái Luân Giói - Điện Biên Đông III 6,00 6,50 6,75 19,25 1,00 20,25
14 Lò Văn Sơn 03.05.1997 Thái Ẳng Nưa - Mường Ảng II 6,00 6,50 6,75 19,25 1,00 20,25
15 Lò Văn Thái 05.10.1997 Thái T.T Điện Biên Đông - Điện Biên II 6,50 6,25 6,25 19,00 1,00 20,00
16 Lầu A Chớ 04.06.1997 Mông Huổi Mí - Mường Chà III 5,50 6,75 6,75 19,00 1,00 20,00
17 Lường Văn Chính 14.01.1997 Thái Ẳng Tở - Mường Ảng III 6,50 6,25 6,00 18,75 1,00 19,75
18 Giàng A Hồng 12.04.1997 Mông Háng Lìa - Điện Biên Đông III 6,50 5,50 6,50 18,50 1,00 19,50
19 Giàng A 02.12.1997 Mông Xá Nhè - Tủa Chùa III 6,75 5,25 6,50 18,50 1,00 19,50
20 Lò Văn Tâm 03.07.1997 Thái Chiềng Đông - Tuần Giáo III 6,50 6,50 5,50 18,50   18,50
21 Giàng A Pháng 02.04.1997 Mông Nậm Tin - Nậm Pồ III 5,00 6,50 5,75 17,25 1,00 18,25
22 Vì A Lài 12.04.1997 Mông Sính Phình  - Tủa Chùa III 6,50 5,75 3,75 16,00 1,00 17,00
23 Lò Văn An 25.08.1997 Thái Ngối Cáy - Mường Ảng III 5,50 4,75 5,50 15,75 1,00 16,75
24 Giàng A Giống 20.09.1996 Mông Nậm Tin - Nậm Pồ III 5,00 5,00 6,25 16,25   16,25
25 Lường Văn Tâm 12.08.1997 Thái Nà Tấu - Điện Biên III 4,75 5,75 5,50 16,00   16,00
26 Giàng A Bang 06.12.1997 Thái Nà Tấu - Điện Biên III 5,25 6,50 3,75 15,50   15,50
27 Lò Văn Bảy 21.04.1997 Khơ mú Pá Khoang - Điện Biên III 3,50 5,50 5,50 14,50   14,50
28 Hờ A 08.08.1997 Mông Nong U - Điện Biên Đông III 2,75 5,50 5,00 13,25 1,00 14,25
29 Lò Văn Văn 03.02.1997 Thái Quài Tở - Tuần Giáo III 3,75 5,50 4,50 13,75   13,75
30 Cứ A Sở 12.06.1996 Mông Tả Phìn - Tủa Chùa III 3,75 5,75 3,75 13,25   13,25
31 Lò Văn Chung 02.08.1997 Thái Phu Luông - Điện Biên III 4,00 4,50 3,50 12,00 1,00 13,00
32 Vàng A 03.03.1996 Mông Si Pa Phìn - Nậm Pồ III 4,25 3,50 4,50 12,25   12,25
33 Ly A Kỷ 20.04.1997 Mông Mường Nhà - Điện Biên III 2,75 5,00 4,00 11,75   11,75
KHỐI B
34 Lường Thị  Xôm 11.08.1997 Thái Quài Cang - Tuần Giáo III 6,00 7,50 6,25 19,75 1,00 20,75
35 Lò Thị Tuyệt 12.11.1997 Thái Búng Lao - Mường Ảng III 6,25 4,50 5,25 16,00 1,00 17,00
36 Lường Thị  Hoa 19.08.1997 Mông Xuân Lao - Mường Ảng III 4,50 6,00 5,25 15,75 1,00 16,75
37 Lò Thị Miền 25.12.1997 Thái Quài Tở - Tuần Giáo III 5,50 5,50 5,50 16,50   16,50
38 Vừ Thị Phái 08.04.1997 Mông Na Ư - Điện Biên III 4,50 4,50 5,25 14,25 1,00 15,25
39 Lò Thị Thu 10.04.1997 Thái Ngối Cáy - Mường Ảng III 4,00 5,00 4,75 13,75 1,00 14,75
40 Vừ A  Chua 09.11.1997 Mông Keo Lôm - Điện Biên Đông III 6,00 4,75 3,75 14,50   14,50
41 Lò Văn Tiếp 09.03.1997 Thái Xuân Lao - Mường Ảng III 5,50 4,75 4,25 14,50   14,50
42 Giàng A Phộng 07.05.1997 Mông Mường Phăng - Điện Biên III 3,00 4,25 4,50 11,75 1,00 12,75
43 Vàng A Nhìa 28.11.1997 Mông Phì Nhừ - Điện Biên Đông III 2,50 4,50 4,00 11,00   11,00
KHỐI C
44 Bạc Cần  Ngân 18.03.1997 Thái Nà Sáy - Tuần Giáo III 8,00 8,50 9,50 26,00 1,00 27,00
45 Quàng Thị Nhung 14.04.1997 Thái Ngối Cáy - Mường Ảng III 7,50 8,50 8,00 24,00 1,00 25,00
46 Lường Thị  Hồng 10.10.1997 Thái Búng Lao - Mường Ảng III 7,00 7,50 9,00 23,50 1,00 24,50
47 Lò Thị An 02.06.1997 Thái Quài Cang - Tuần Giáo III 6,50 8,00 9,00 23,50 1,00 24,50
48 Quàng Thị Ngân 15.07.1997 Thái Quài Tở - Tuần Giáo III 6,50 7,50 8,00 22,00   22,00
49 Lò Văn Quang 10.10.1997 Khơ Mú Ẳng Tở - Mường Ảng III 7,00 6,00 7,00 20,00 1,00 21,00
50 Thào A Lử 22.09.1997 Mông Huổi Lèng - Mường Chà III 5,00 7,50 7,50 20,00 1,00 21,00
51 Lò Thị Duyên 16.05.1997 Thái Ẳng Nưa - Mường Ảng II 6,50 7,00 7,50 21,00   21,00
52 Giàng Thị 31.10.1997 Mông Sính Phình - Tủa Chùa III 6,50 7,00 6,00 19,50 1,00 20,50
53 Kháng A Dỉnh 09.10.1997 Mông Huổi Lèng - Mường Chà III 6,00 6,50 7,00 19,50 1,00 20,50
54 Vàng A Tỷ 20.10.1997 Mông Mường Nhà - Điện Biên III 6,00 7,50 6,00 19,50 1,00 20,50
55 Giàng A Dế 20.03.1997 Mông Nà Bủng - Nậm Pồ III 5,50 8,00 7,00 20,50   20,50
56 Lò Văn Thắng 27.12.1996 Thái Nà Nhạn - Điện Biên III 7,00 7,00 5,25 19,25 1,00 20,25
57 Hạng A Khua 11.10.1996 Mông Pu Nhi - Điện Biên Đông III 5,00 5,50 8,50 19,00 1,00 20,00
58 Cứ A Tỉnh 05.01.1997 Mông Phình Giàng - Điện Biên Đông III 5,00 6,50 8,50 20,00   20,00
59 Sùng A  Cương 17.09.1997 Mông Phình Sáng - Tuần Giáo III 5,00 5,50 8,00 18,50 1,00 19,50
60 Lò Thị Hưng 05.06.1997 Thái Búng Lao - Mường Ảng III 5,00 6,00 7,50 18,50 1,00 19,50
61 Giàng A  Tho 26.03.1997 Mông Sá Tổng - Mường Chà III 6,00 6,00 6,50 18,50 1,00 19,50
62 Sùng A  Thanh 30.01.1997 Mông Hừa Ngài - Mường Chà III 6,50 5,50 6,00 18,00 1,00 19,00
63 Vừ Thị Tông 07.09.1997 Mông Na Ư - Điện Biên III 5,00 6,50 6,50 18,00 1,00 19,00
64 Nguyễn Văn Chung 05.06.1996 Thái Mường Nhé - Mường Nhé II 6,00 4,00 8,00 18,00 1,00 19,00
65 Cứ A Chống 13.04.1997 Mông Nong U - Điện Biên Đông III 5,50 5,50 6,75 17,75 1,00 18,75
66 Giàng Thị Mây 20.03.1997 Mông Ta Ma - Tuần Giáo III 6,00 5,00 7,75 18,75   18,75
67 Vừ A  Chía 25.05.1997 Mông Keo Lôm - Điện Biên Đông III 5,00 5,50 7,00 17,50 1,00 18,50
68 Lò Văn Chính 13.02.1997 Thái Mường Phăng - Điện Biên III 5,00 4,50 8,00 17,50 1,00 18,50
69 Giàng A Nếnh 12.10.1996 Mông Tìa Dình - Điện Biên III 5,50 8,00 4,00 17,50 1,00 18,50
70 Thào A Tủa 20.11.1997 Mông Tủa Thàng - Tủa Chùa III 4,50 7,50 6,50 18,50   18,50
71 Lò Thị Hiến 15.11.1997 Lào Núa Ngam - Điện Biên III 5,50 4,50 7,00 17,00 1,00 18,00
72 Lò Văn Đức 15.03.1997 Thái Nà Tấu - Điện Biên III 4,50 5,50 7,00 17,00 1,00 18,00
73 Sùng A  10.03.1997 Mông Keo Lôm - Điện Biên Đông III 6,00 5,00 7,00 18,00   18,00
74 Lò Văn Ngoan 12.12.1997 Thái Mường Pồn - Điện Biên III 5,00 5,50 7,50 18,00   18,00
75 Lầu A Sình 26.09.1996 Mông Sín Chải - Tủa Chùa III 5,50 6,50 6,00 18,00   18,00
76 Hồ A Tàng 10.06.1997 Mông Ma Thì Hồ - Mường Chà III 6,00 6,50 4,00 16,50 1,00 17,50
77 Sùng A  Chù 08.12.1997 Mông Phình Sáng - Tuần Giáo III 5,50 5,50 6,50 17,50   17,50
78 Lầu A Chu 26.07.1997 Mông Phì Nhừ - Điện Biên Đông III 5,00 7,00 5,25 17,25   17,25
79 Pòong Văn Hoàng 27.05.1997 Thái Nậm Khăn - Nậm Pồ III 4,50 3,50 8,00 16,00 1,00 17,00
80 Lò Văn Cường 07.07.1997 Thái Búng Lao - Mường Ảng III 4,50 6,50 6,00 17,00   17,00
81 Mùa A  Thư 19.05.1997 Mông Huổi Lèng - Mường Chà III 3,50 5,50 6,50 15,50 1,00 16,50
82 Vừ A  Chu 18.03.1997 Mông Nong U - Điện Biên Đông III 4,50 5,50 6,50 16,50   16,50
83 Sùng Thị  10.01.1996 Mông Tả Phìn - Tủa Chùa III 4,50 4,50 6,00 15,00 1,00 16,00
84 Cứ A Của 06.07.1996 Mông Sính Phình - Tủa Chùa III 4,00 6,00 6,00 16,00   16,00
85 Lường Đức Khánh 21.07.1997 Thái Mường Phăng - Điện Biên III 4,50 5,00 6,50 16,00   16,00
86 Hạng A Khuyên 15.01.1997 Mông Pu Nhi - Điện Biên Đông III 5,00 5,00 6,00 16,00   16,00
87 Vừ A  Mua 03.12.1997 Mông Xa Dung - Điện Biên Đông III 5,00 6,50 4,50 16,00   16,00
88 Vàng Thị Chá 21.09.1997 Mông Mường Nhà - Điện Biên III 4,50 5,50 6,00 16,00   16,00
89 Giàng A Sảng 10.04.1997 Mông Sín Chải - Tủa Chùa III 4,50 3,25 6,75 14,50 1,00 15,50
90 Quàng Văn Bích 18.12.1997 Thái Ẳng Cang - Mường Ảng III 5,00 5,50 5,00 15,50   15,50
91 Lò Xuân Hải 21.04.1997 Thái Sam Mứn - Điện Biên II 3,50 6,50 5,25 15,25   15,25
92 Sùng A  Ly 15.03.1996 Mông Sín Chải - Tủa Chùa III 3,50 6,00 4,50 14,00 1,00 15,00
93 Vì A Sinh 10.02.1997 Mông Nậm Tin - Nậm Pồ III 4,50 5,50 5,00 15,00   15,00
94 Sùng A  Giống 03.02.1997 Mông Pú Nhung - Tuần Giáo II 5,00 2,50 7,50 15,00   15,00
(Danh sách gồm 94 học sinh)

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết web

 

 

 

 

Mr.Cường
0968 199 100

Thống kê

  • Đang truy cập: 44
  • Hôm nay: 944
  • Tháng hiện tại: 18977
  • Tổng lượt truy cập: 3256107