HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC  TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN  NĂM HỌC 2017 - 2018