TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN  TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022