ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN (nhiệm kỳ 2018-2019)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN (nhiệm kỳ 2018-2019)