CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN TRAO THƯỞNG CHO CÁC CHÁU NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU 2018

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN TRAO THƯỞNG CHO CÁC CHÁU NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU 2018