TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐỢT III VÀO LỚP 10 - LỚP 11 NĂM HỌC 2018 - 2019

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐỢT  III VÀO LỚP 10 - LỚP 11  NĂM HỌC 2018 - 2019